Naršydami puslapyje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Plačiau apie duomenų apsaugą.

Savas bustas - nekilnojamo turto ekspertai LNTAA

Privatumo politika

UAB „NT SAVAS BŪSTAS“ PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA

 1. UAB „NT Savas būstas“ (toliau – Savas būstas, bendrovė, duomenų valdytojas) – gerbia interneto svetainės https://savasbustas.lt/ (toliau – svetainė) besikreipiančių asmenų (lankytojų, klientų, ar kitų asmens duomenų subjektų) asmeninį privatumą, konfidencialumą ir garantuoja, kad svetainėje ir bendrovei teikiant paslaugas, pateikta asmeninė informacija naudojama tik žemiau nurodytais tikslais ir saugiai laikoma, užtikrinant organizacines ir technines priemones.
 2. Šioje, Savas būstas privatumo ir slapukų politikoje (toliau – politika) nurodome, kokią lankytojų ir klientų asmeninę ir kitą informaciją renkame, kaip ji yra tvarkoma, kokios yra asmens duomenų subjektų teises susijusios su pateiktos asmeninės informacijos naudojimu ir atskleidimu kitoms šalims.
 3. Politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate, todėl labai svarbu, kad atidžiai būtų perskaityta politika, nes kiekvieną kartą lankydami svetainę ar teikdami savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis paslaugomis), turi būti patvirtinama, kad susipažinote su šia politika. Jei lankytojas ar klientas nesutinka su šiomis sąlygomis, siūlome nesilankyti svetainėje, nesinaudoti bendrovės turiniu ir/ar paslaugomis ir neteikti savo asmens duomenų.
 4. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR).
 5. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Savas būstas, juridinio asmens kodas 302240762, buveinės registracijos adresas Gegužių g. 45 – 111, Šiauliai LT-78326, Lietuvos Respublika, el. paštas info@savasbustas.lt, telefonas +370 671 000 46.
 6. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti Savas būstas asmens duomenų per svetainę. Asmenys jaunesni negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
 7. Bendrovė nevykdo automatizuoto sprendimų priėmimo.
 8. Besikreipiančiųjų asmenų (toliau politikoje vadinami – lankytojas, klientais ar asmens duomenų subjektais):
  • duomenys gaunami iš šių asmens duomenų šaltinių:
   • iš pačio duomenų subjekto (kai pats, tiesiogiai besikreipiantis asmuo kreipiasi į bendrovę, naudojasi jos ar jos patronuojančių ar dukterinių įmonių teikiamomis paslaugomis, teikia užklausas dėl paslaugų teikimo, prenumeruoja naujienlaiškį);
   • asmens duomenys gaunami automatiškai duomenų subjektui lankantis bendrovės svetainėje;
   • trečiųjų šalių (pagal sudarytas sutartis ir su duomenų subjekto sutikimu gaunami asmens duomenys iš advokatų, Valstybės įmonės Registrų centras, bankų ar kredito įstaigų ir kt.);
  • perduodami trečiosioms šalims, tik sutarčių pagrindu ar esant teisinei prievolei numatytai Lietuvos Respublikos įstatymuose:
   • valstybės ir vietos savivaldos institucijoms (pvz.: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir pan.), tais atvejais ir ta apimtimi, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
   • mūsų paslaugų teikėjams, pvz.: komunikacines, verslo valdymo ir panašias paslaugas teikiančioms įmonėms, patronuojančių ar dukterinių įmonių teikiamomis paslaugomis vykdyti;
   • notarams;
   • bankams, kredito įstaigoms, kiek tai reikalinga sutarties vykdymui;
   • teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kai tai būtina Savas būstas teisėtų interesų gynybai;
   • auditą ar patikrinimus atliekantiems viešiesiems ar privatiems asmenims, prisiimantiems įsipareigojimus dėl duomenų neatskleidimo ir konfidencialumo.

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 1. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai, susijusi su besikreipiančiu asmeniu, kuri pateikiama Savas būstas svetainėje išreiškiant susidomėjimą paslaugomis / nekilnojamojo turto objektais. (Asmens duomenys yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, būvimo vietos duomenys, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio tapatybės požymiai (vaizdo ar garso įrašai, automobilio valstybiniai numeriai, svetainių profiliuota statistika ir pan.).
 2. Besikreipiantis asmuo – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris lankėsi Savas būstas internetinėje svetainėje siekdamas naudotis Savas būstas paslaugomis, ar tiesiogiai naudojasi Savas būstas paslaugomis.
 3. Klientas – asmuo, sudaręs sutartį su Savas būstas dėl paslaugų teikimo.
 4. Slapukas (angl. cookie) – trumpa tekstinė informacija (failas), kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, tam, kad naudotojo galinis įrenginys būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile.
 5. Užklausa „Skubiai parduok savo NT“ – tai lankytojo savo valia siunčiamas tekstinis pranešimas su asmens duomenimis Savas būstas dėl poreikio naudotis bendrovės paslaugomis.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Savas būstas tvarkydamas asmens duomenis vadovaujasi BDAR įtvirtintais, su asmens duomenų tvarkymu susijusiais principais:

 • BDAR 5 STR. PRINCIPAI:
  • Teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo principas
   Tvarkomi asmens duomenys teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.
  • Tikslo apribojimo principas
   Renkami apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
  • Duomenų kiekio mažinimo principas
   Renkami ir tvarkomi asmens duomenys laikantis tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, pertekliniai duomenys nekaupiami ir netvarkomi.
  • Tikslumo principas
   Renkami tik tikslūs duomenys, jei reikia, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas, t. y. imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi.
  • Saugojimo trukmės apribojimo principas
   Laikomi duomenys tiek, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
  • Vientisumo ir konfidencialumo principas
   Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
  • Atskaitomybės principas
   Savas būstas atsako už tai, kad būtų laikomasi nurodytų principų, ir turi visas reikiamas priemones įrodyti, kad jų laikomasi.

IV SKYRIUS

TEISINIAI ASMENS DUOMENŲ RINKIMO PAGRINDINAI, TIKSLAI IR KATEGORIJOS

Kad galėtų įvykdyti savo paslaugas Savas būstas tvarko asmens duomenis šiais pagrindais (kurie numatyt BDAR 6 str.1 d.) ir šias asmens duomenų kategorijas:

 1. Sutikimo pagrindu:
  • Užklausa „Skubiai parduok savo NT“
   • vardas;
   • kontaktinis telefono numeris;
   • kontaktinis el. pašto adresas;
   • nekilnojamo turto tiksli vieta arba adresas (ir kiti NT požymiai ir rodikliai).
  • „Pagalba gyvai“
   • duomenys kuriuo suteikia pats lankytojas;
   • identifikacinis sistemos suteiktas vardas (skaičių simboliais);
   • IP adresas.
  • Tiesioginė rinkodara⃰ (naujienlaiškių užsakymas)
   • vardas;
   • kontaktinis el. pašto adresas.
  • Slapukai
   • šalis
   • peržiūrėta informacija
   • IP adresas
   • kaip įėjote į mūsų svetainę
   • su kokiu prietaisu prisijungėte prie mūsų svetainės;
   • daugiau žiūrėti skyrių „Slapukai“
  • NT nuotraukos svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose
   • nuotraukos skelbiamos tik esant NT savininko rašytiniam sutikimui.
 2. Sutarčių sudarymo pagrindu:
  • Bendrovės teikiamų paslaugų vykdymo sutartys (įskaitant ir preliminarias)
   • vardas;
   • pavardė;
   • gimimo data;
   • asmens kodas;
   • adresas (gyvenamoji ar deklaruota vieta);
   • asmens dokumento pavadinimas ir numeris;
   • atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamuoju asmeniu);
   • telefono numeris;
   • el. pašto adresas.
   • banko ir sąskaitos rekvizitai.
   • nepilnamečių vaikų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas).
  • Teismui prašymo dėl teismo leidimo išdavimo pardavimui
  • Bendrovės paslaugų teikimas (NT įsigijimas, pardavimas, nuoma).
 3. Teisėtų interesų įgyvendinimui:
  • Siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti ir pan.
   • vardas;
   • pavardė;
   • gimimo data;
   • asmens kodas;
   • adresas (gyvenamoji ar deklaruota vieta);
   • asmens dokumento pavadinimas ir numeris;
   • atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamuoju asmeniu);
   • telefono numeris;
   • el. pašto adresas.
   • Banko ir sąskaitos rekvizitai.
  • Bendrovės paslaugų teikimo (NT įsigijimas, pardavimas, nuoma) administravimas (skundų nagrinėjimas, sutarčių administravimas, patikra NTR ir kt.)
  • Finansinių operacijų atlikimas (sąskaitų faktūrų išrašymas ir pan.)
  • Savas būstas paslaugų vystymui skirtingų tvarko savo darbuotojų, verslo partnerių-brokerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų, ar kitų asmenų, teikiančių bendrovei paslaugas asmens duomenis. Kategorijos nurodomos Savas būstas vidaus tvarkose.
 4. Bendrovei taikoma teisinė prievolė:
  • Esant teisėtam poreikiui duomenys renkami užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ir tarptautinių sankcijų prevencijos reikalavimų vykdymą.
   • Kategorijos nurodomos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

⃰Asmens duomenų subjektų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a) p.), todėl informuojame, kad asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais (naujienlaiškių užsakymams), nenurodydamas nesutikimo motyvų parašydamas el. paštu info@savasbustas.lt arba paskambindamas telefonu 8671 000 46. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Savas būstas tik esant klientų sutikimui gali juos fotografuoti (įskaitant ir jų NT), skelbti savo svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose.

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 1. Surinktus asmens duomenys Savas būstas saugo spausdintuose popieriniuose dokumentuose (atitinkamose brokerių bylose) ir bendrovės elektroninėse laikmenose. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių ar teisės aktų reikalavimų kai gali kilti pagrįstų reikalavimų.
 2. Asmens duomenų saugojimo terminai:
  • užklausų įvykdymo tikslu – 1 metai nuo užklausos įvykdymo dienos;
  • tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei lankytojas pageidauja, šį terminą pratęsti;
  • asmens duomenys, reikalingi užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ir tarptautinių sankcijų prevencijos reikalavimų vykdymui – 8 metai nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos;
  • visų sutarčių sudarymo/vykdymo tikslu – 10 metų nuo paskutinio kontakto.
 3. Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir tinkamai dokumentuotos.
 4. Savas būstas nesaugo perteklinės ir nereikalingos informacijos ir užtikrina, kad asmens duomenys ir kita informacija, susijusi su klientais, būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Pasibaigus saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikina taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
 5. Savas būstas nors ir įdiegęs organizacines ir technines priemones, kad būtų apsaugota visa informacija, kuri renkama paslaugų teikimo tikslais, tačiau, pažymi, kad, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs!

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 1. Savas būstas lankytojai ir klientai turi šias teises:
  • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • reikalauti ištaisyti arba, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties vykdymas ir / ar teisės aktų reikalavimų vykdymas;
  • reikalauti, kad Savas būstas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai klientui patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė klientas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;(būtų sprendžiamas klausimas ar bendrovė gali teikti paslaugas klientui);
  • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.
 2. Lankytojas ar klientas siekdamas savo aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo Savas būstas turi pateikti užpildytą prašymą (skundą) asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis.
 3. Prašymą galima pateikti atvykus ir į bendrovės būstinę.
 4. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas besikreipiančiojo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.
 5. Savas būstas, įsitikinęs prašymo (skundo) pateikusio asmens tapatybe, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia teisių realizavimo (įgyvendinimo) atsakymą asmeniui. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Prašymo nagrinėjimo procedūra nustatyta bendrovės vidaus tvarkose.
 6. Savas būstas gali nesudaryti lankytojams, klientams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, bendrovės ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 7. Savas būstas lankytojai ir klientai dėl asmens duomenų pažeidimų turite teisę su skundu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos internete, adresu https://vdai.lrv.lt/, adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius arba el. paštu ada@ada.lt).
 8. Savas būstas prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją rekomenduoja susisiekti su bendrove el. paštu info@savasbustas.lt, dėl skundo ar problemos išsprendimo.

VII SKYRIUS

SLAPUKAI

 1. Slapukai (angl. cookies) svetainėje naudojami sutikimo pagrindu. Lankytojui apsilankius svetainėje iššokančiame lange galite yra galimybė sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į galinį įrenginį. Jei lankytojas nenori duoti sutikimo dėl bendrovės svetainėje naudojamų slapukų įrašymo, galima slapukų valdymo parametruose pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkama. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar duotas sutikimas ar ne, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalima naudotis visomis svetainės funkcijomis.
 2. Slapukais bendrovė gali rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys.
 3. Slapukais gaunamą informaciją bendrovė naudoja šiais tikslais:
  • kad užtikrintų svetainės funkcionalumą;
  • naudojimosi interneto svetainės analizei;
  • svetainės tobulinimo tikslu;
  • paslaugų plėtrai ir tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 4. Svetainėje naudojami tokie slapukai:
  • Griežtai privalomi slapukai - šie slapukai svetainėje yra būtini, kad klientas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur klientas lankėsi internete;
  • Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės klientų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška;
  • Tiksliniai (reklaminiai) slapukai - leidžia užfiksuoti kliento apsilankymą svetainėje, jos puslapiuose, kuriuos lankėsi. Reklaminiai – tikslinės rinkodaros slapukai leidžia žinoti, ar jau klientas matė reklamą ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte.
 5. Slapuko kategorija Slapukų pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko saugojimo terminas
  Griežtai privalomi slapukai TAWK CONNECTION TIME Šie slapukai yra naudojami norint, kad pokalbio (live chat) funkcija su klientais būtų įgalinta svetainėje. Iki sesijos pabaigos (galioja, kol neišjungiama naršyklė).
  Analitiniai slapukai __utma „Google Analytics“ statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo ar kliento lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t. Galioja 2 metus.
  Analitiniai slapukai __utmb   30 min.
  Analitiniai slapukai __utmc   Iki sesijos pabaigos.
  Analitiniai slapukai __utmt   10 min.
  Analitiniai slapukai __utmz   Galioja 6 mėnesius.
  Tiksliniai (reklaminiai) slapukai VISITOR_INFO1_LIVE (YouTube) Tai slapukas, skirtas nustatyti, kuri „Youtube“ pagrindinio puslapio versija rodoma, jums apsilankius šioje svetainėje. 6 mėn.
  Tiksliniai (reklaminiai) slapukai YSC (YouTube) Slapukas leidžiantis įtraukti „Youtube“ vaizdo įrašus. Iki sesijos pabaigos (galioja, kol neišjungiama naršyklė).
  Tiksliniai (reklaminiai) slapukai SS Slapukas skirtas gyvo pokalbio funkcionalumui užtikrinti. Iki sesijos pabaigos (galioja, kol neišjungiama naršyklė).
  Tiksliniai (reklaminiai) slapukai PHPSESSID Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą). Iki sesijos pabaigos (galioja, kol neišjungiama naršyklė).
 6. Sutikimas naudoti slapukus duodamas šiais būdais:
  • neištrinant jų ir (ar) nepakeičiant savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
  • svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.
 7. Galima bet kuriuo metu atšaukti svetainės slapukus. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes galima rasti adresu https://www.allaboutcookies.org/ arba https://policies.google.com/technologies/ads.
 8. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių.

VIII SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGUMAS

 1. Savas būstas svarbu apsaugoti lankytojų ir klientų asmens duomenis, todėl bendrovė reikalauja ir iš savo duomenų tvarkytojų (trečiųjų šalių), griežtai laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, bei imtis visų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti lankytojų ir klientų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš bendrovės svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
 3. Savas būstas nėra atsakingas už įvykius, kurių negali tiesiogiai kontroliuoti. Bendrovė negarantuoja, kad nebus veikimo klaidų apsaugant lankytojų ar klientų asmens duomenis. Savas būstas neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant klientų asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negali tiesiogiai kontroliuoti.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje dienos.
 2. Savas būstas gali bet kada atnaujinti politiką. Bendrovė informuos lankytojus ir klientus apie atnaujinimus, svetainėje pateikdama naują politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Lankytojui ar klientui prisijungus ar naudojantis svetainės paslaugomis po tokios atnaujintos politikos paskelbimo/gavimo, Savas būstas laikys, kad lankytojai ir klientai sutinka su įvykdytais pakeitimais.
 3. Privatumo politika pateikiama lietuvių kalba.
 4. Jei, dėl šioje politikoje pateiktos informacijos iškiltų klausimų, Savas būstas kontaktai:
  • UAB „NT Savas Būstas“
  • Gegužių g. 45 – 111 Šiauliai
  • Tel. 8671 000 46
  • info@savasbustas.lt

PRIVATUMO POLITIKA GALIOJA NUO 2021-12-01

PRIVATUMO POLITIKA ATNAUJINTA 2024-05-23

“Savas Būstas”

NT agentūros biurų adresai:
Gegužių g.45, LT-78326 Šiauliai

Kontaktinis tel. numeriai.:
+370 671 00 046
+370 653 56 751

©2022 Visos teisės saugomos.
Nekilnojamo turto bendrovė

LNTAA

Sprendimas: DESAmedia

Privatumo politika

UAB „NT SAVAS BŪSTAS“ PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA

 1. UAB „NT Savas būstas“ (toliau – Savas būstas, bendrovė, duomenų valdytojas) – gerbia interneto svetainės https://savasbustas.lt/ (toliau – svetainė) besikreipiančių asmenų (lankytojų, klientų, ar kitų asmens duomenų subjektų) asmeninį privatumą, konfidencialumą ir garantuoja, kad svetainėje ir bendrovei teikiant paslaugas, pateikta asmeninė informacija naudojama tik žemiau nurodytais tikslais ir saugiai laikoma, užtikrinant organizacines ir technines priemones.
 2. Šioje, Savas būstas privatumo ir slapukų politikoje (toliau – politika) nurodome, kokią lankytojų ir klientų asmeninę ir kitą informaciją renkame, kaip ji yra tvarkoma, kokios yra asmens duomenų subjektų teises susijusios su pateiktos asmeninės informacijos naudojimu ir atskleidimu kitoms šalims.
 3. Politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate, todėl labai svarbu, kad atidžiai būtų perskaityta politika, nes kiekvieną kartą lankydami svetainę ar teikdami savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis paslaugomis), turi būti patvirtinama, kad susipažinote su šia politika. Jei lankytojas ar klientas nesutinka su šiomis sąlygomis, siūlome nesilankyti svetainėje, nesinaudoti bendrovės turiniu ir/ar paslaugomis ir neteikti savo asmens duomenų.
 4. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR).
 5. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Savas būstas, juridinio asmens kodas 302240762, buveinės registracijos adresas Gegužių g. 45 – 111, Šiauliai LT-78326, Lietuvos Respublika, el. paštas info@savasbustas.lt, telefonas +370 671 000 46.
 6. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti Savas būstas asmens duomenų per svetainę. Asmenys jaunesni negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
 7. Bendrovė nevykdo automatizuoto sprendimų priėmimo.
 8. Besikreipiančiųjų asmenų (toliau politikoje vadinami – lankytojas, klientais ar asmens duomenų subjektais):
  • duomenys gaunami iš šių asmens duomenų šaltinių:
   • iš pačio duomenų subjekto (kai pats, tiesiogiai besikreipiantis asmuo kreipiasi į bendrovę, naudojasi jos ar jos patronuojančių ar dukterinių įmonių teikiamomis paslaugomis, teikia užklausas dėl paslaugų teikimo, prenumeruoja naujienlaiškį);
   • asmens duomenys gaunami automatiškai duomenų subjektui lankantis bendrovės svetainėje;
   • trečiųjų šalių (pagal sudarytas sutartis ir su duomenų subjekto sutikimu gaunami asmens duomenys iš advokatų, Valstybės įmonės Registrų centras, bankų ar kredito įstaigų ir kt.);
  • perduodami trečiosioms šalims, tik sutarčių pagrindu ar esant teisinei prievolei numatytai Lietuvos Respublikos įstatymuose:
   • valstybės ir vietos savivaldos institucijoms (pvz.: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir pan.), tais atvejais ir ta apimtimi, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
   • mūsų paslaugų teikėjams, pvz.: komunikacines, verslo valdymo ir panašias paslaugas teikiančioms įmonėms, patronuojančių ar dukterinių įmonių teikiamomis paslaugomis vykdyti;
   • notarams;
   • bankams, kredito įstaigoms, kiek tai reikalinga sutarties vykdymui;
   • teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kai tai būtina Savas būstas teisėtų interesų gynybai;
   • auditą ar patikrinimus atliekantiems viešiesiems ar privatiems asmenims, prisiimantiems įsipareigojimus dėl duomenų neatskleidimo ir konfidencialumo.

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 1. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai, susijusi su besikreipiančiu asmeniu, kuri pateikiama Savas būstas svetainėje išreiškiant susidomėjimą paslaugomis / nekilnojamojo turto objektais. (Asmens duomenys yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, būvimo vietos duomenys, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio tapatybės požymiai (vaizdo ar garso įrašai, automobilio valstybiniai numeriai, svetainių profiliuota statistika ir pan.).
 2. Besikreipiantis asmuo – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris lankėsi Savas būstas internetinėje svetainėje siekdamas naudotis Savas būstas paslaugomis, ar tiesiogiai naudojasi Savas būstas paslaugomis.
 3. Klientas – asmuo, sudaręs sutartį su Savas būstas dėl paslaugų teikimo.
 4. Slapukas (angl. cookie) – trumpa tekstinė informacija (failas), kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, tam, kad naudotojo galinis įrenginys būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile.
 5. Užklausa „Skubiai parduok savo NT“ – tai lankytojo savo valia siunčiamas tekstinis pranešimas su asmens duomenimis Savas būstas dėl poreikio naudotis bendrovės paslaugomis.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Savas būstas tvarkydamas asmens duomenis vadovaujasi BDAR įtvirtintais, su asmens duomenų tvarkymu susijusiais principais:

 • BDAR 5 STR. PRINCIPAI:
  • Teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo principas
   Tvarkomi asmens duomenys teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.
  • Tikslo apribojimo principas
   Renkami apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
  • Duomenų kiekio mažinimo principas
   Renkami ir tvarkomi asmens duomenys laikantis tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, pertekliniai duomenys nekaupiami ir netvarkomi.
  • Tikslumo principas
   Renkami tik tikslūs duomenys, jei reikia, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas, t. y. imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi.
  • Saugojimo trukmės apribojimo principas
   Laikomi duomenys tiek, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
  • Vientisumo ir konfidencialumo principas
   Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
  • Atskaitomybės principas
   Savas būstas atsako už tai, kad būtų laikomasi nurodytų principų, ir turi visas reikiamas priemones įrodyti, kad jų laikomasi.

IV SKYRIUS

TEISINIAI ASMENS DUOMENŲ RINKIMO PAGRINDINAI, TIKSLAI IR KATEGORIJOS

Kad galėtų įvykdyti savo paslaugas Savas būstas tvarko asmens duomenis šiais pagrindais (kurie numatyt BDAR 6 str.1 d.) ir šias asmens duomenų kategorijas:

 1. Sutikimo pagrindu:
  • Užklausa „Skubiai parduok savo NT“
   • vardas;
   • kontaktinis telefono numeris;
   • kontaktinis el. pašto adresas;
   • nekilnojamo turto tiksli vieta arba adresas (ir kiti NT požymiai ir rodikliai).
  • „Pagalba gyvai“
   • duomenys kuriuo suteikia pats lankytojas;
   • identifikacinis sistemos suteiktas vardas (skaičių simboliais);
   • IP adresas.
  • Tiesioginė rinkodara⃰ (naujienlaiškių užsakymas)
   • vardas;
   • kontaktinis el. pašto adresas.
  • Slapukai
   • šalis
   • peržiūrėta informacija
   • IP adresas
   • kaip įėjote į mūsų svetainę
   • su kokiu prietaisu prisijungėte prie mūsų svetainės;
   • daugiau žiūrėti skyrių „Slapukai“
  • NT nuotraukos svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose
   • nuotraukos skelbiamos tik esant NT savininko rašytiniam sutikimui.
 2. Sutarčių sudarymo pagrindu:
  • Bendrovės teikiamų paslaugų vykdymo sutartys (įskaitant ir preliminarias)
   • vardas;
   • pavardė;
   • gimimo data;
   • asmens kodas;
   • adresas (gyvenamoji ar deklaruota vieta);
   • asmens dokumento pavadinimas ir numeris;
   • atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamuoju asmeniu);
   • telefono numeris;
   • el. pašto adresas.
   • banko ir sąskaitos rekvizitai.
   • nepilnamečių vaikų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas).
  • Teismui prašymo dėl teismo leidimo išdavimo pardavimui
  • Bendrovės paslaugų teikimas (NT įsigijimas, pardavimas, nuoma).
 3. Teisėtų interesų įgyvendinimui:
  • Siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti ir pan.
   • vardas;
   • pavardė;
   • gimimo data;
   • asmens kodas;
   • adresas (gyvenamoji ar deklaruota vieta);
   • asmens dokumento pavadinimas ir numeris;
   • atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamuoju asmeniu);
   • telefono numeris;
   • el. pašto adresas.
   • Banko ir sąskaitos rekvizitai.
  • Bendrovės paslaugų teikimo (NT įsigijimas, pardavimas, nuoma) administravimas (skundų nagrinėjimas, sutarčių administravimas, patikra NTR ir kt.)
  • Finansinių operacijų atlikimas (sąskaitų faktūrų išrašymas ir pan.)
  • Savas būstas paslaugų vystymui skirtingų tvarko savo darbuotojų, verslo partnerių-brokerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų, ar kitų asmenų, teikiančių bendrovei paslaugas asmens duomenis. Kategorijos nurodomos Savas būstas vidaus tvarkose.
 4. Bendrovei taikoma teisinė prievolė:
  • Esant teisėtam poreikiui duomenys renkami užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ir tarptautinių sankcijų prevencijos reikalavimų vykdymą.
   • Kategorijos nurodomos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

⃰Asmens duomenų subjektų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a) p.), todėl informuojame, kad asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais (naujienlaiškių užsakymams), nenurodydamas nesutikimo motyvų parašydamas el. paštu info@savasbustas.lt arba paskambindamas telefonu 8671 000 46. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Savas būstas tik esant klientų sutikimui gali juos fotografuoti (įskaitant ir jų NT), skelbti savo svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose.

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 1. Surinktus asmens duomenys Savas būstas saugo spausdintuose popieriniuose dokumentuose (atitinkamose brokerių bylose) ir bendrovės elektroninėse laikmenose. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių ar teisės aktų reikalavimų kai gali kilti pagrįstų reikalavimų.
 2. Asmens duomenų saugojimo terminai:
  • užklausų įvykdymo tikslu – 1 metai nuo užklausos įvykdymo dienos;
  • tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei lankytojas pageidauja, šį terminą pratęsti;
  • asmens duomenys, reikalingi užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ir tarptautinių sankcijų prevencijos reikalavimų vykdymui – 8 metai nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos;
  • visų sutarčių sudarymo/vykdymo tikslu – 10 metų nuo paskutinio kontakto.
 3. Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir tinkamai dokumentuotos.
 4. Savas būstas nesaugo perteklinės ir nereikalingos informacijos ir užtikrina, kad asmens duomenys ir kita informacija, susijusi su klientais, būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Pasibaigus saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikina taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
 5. Savas būstas nors ir įdiegęs organizacines ir technines priemones, kad būtų apsaugota visa informacija, kuri renkama paslaugų teikimo tikslais, tačiau, pažymi, kad, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs!

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 1. Savas būstas lankytojai ir klientai turi šias teises:
  • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • reikalauti ištaisyti arba, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties vykdymas ir / ar teisės aktų reikalavimų vykdymas;
  • reikalauti, kad Savas būstas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai klientui patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė klientas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;(būtų sprendžiamas klausimas ar bendrovė gali teikti paslaugas klientui);
  • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.
 2. Lankytojas ar klientas siekdamas savo aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo Savas būstas turi pateikti užpildytą prašymą (skundą) asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis.
 3. Prašymą galima pateikti atvykus ir į bendrovės būstinę.
 4. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas besikreipiančiojo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.
 5. Savas būstas, įsitikinęs prašymo (skundo) pateikusio asmens tapatybe, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia teisių realizavimo (įgyvendinimo) atsakymą asmeniui. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Prašymo nagrinėjimo procedūra nustatyta bendrovės vidaus tvarkose.
 6. Savas būstas gali nesudaryti lankytojams, klientams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, bendrovės ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 7. Savas būstas lankytojai ir klientai dėl asmens duomenų pažeidimų turite teisę su skundu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos internete, adresu https://vdai.lrv.lt/, adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius arba el. paštu ada@ada.lt).
 8. Savas būstas prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją rekomenduoja susisiekti su bendrove el. paštu info@savasbustas.lt, dėl skundo ar problemos išsprendimo.

VII SKYRIUS

SLAPUKAI

 1. Slapukai (angl. cookies) svetainėje naudojami sutikimo pagrindu. Lankytojui apsilankius svetainėje iššokančiame lange galite yra galimybė sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į galinį įrenginį. Jei lankytojas nenori duoti sutikimo dėl bendrovės svetainėje naudojamų slapukų įrašymo, galima slapukų valdymo parametruose pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkama. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar duotas sutikimas ar ne, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalima naudotis visomis svetainės funkcijomis.
 2. Slapukais bendrovė gali rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys.
 3. Slapukais gaunamą informaciją bendrovė naudoja šiais tikslais:
  • kad užtikrintų svetainės funkcionalumą;
  • naudojimosi interneto svetainės analizei;
  • svetainės tobulinimo tikslu;
  • paslaugų plėtrai ir tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 4. Svetainėje naudojami tokie slapukai:
  • Griežtai privalomi slapukai - šie slapukai svetainėje yra būtini, kad klientas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur klientas lankėsi internete;
  • Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės klientų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška;
  • Tiksliniai (reklaminiai) slapukai - leidžia užfiksuoti kliento apsilankymą svetainėje, jos puslapiuose, kuriuos lankėsi. Reklaminiai – tikslinės rinkodaros slapukai leidžia žinoti, ar jau klientas matė reklamą ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte.
 5. Slapuko kategorija Slapukų pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko saugojimo terminas
  Griežtai privalomi slapukai TAWK CONNECTION TIME Šie slapukai yra naudojami norint, kad pokalbio (live chat) funkcija su klientais būtų įgalinta svetainėje. Iki sesijos pabaigos (galioja, kol neišjungiama naršyklė).
  Analitiniai slapukai __utma „Google Analytics“ statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo ar kliento lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t. Galioja 2 metus.
  Analitiniai slapukai __utmb   30 min.
  Analitiniai slapukai __utmc   Iki sesijos pabaigos.
  Analitiniai slapukai __utmt   10 min.
  Analitiniai slapukai __utmz   Galioja 6 mėnesius.
  Tiksliniai (reklaminiai) slapukai VISITOR_INFO1_LIVE (YouTube) Tai slapukas, skirtas nustatyti, kuri „Youtube“ pagrindinio puslapio versija rodoma, jums apsilankius šioje svetainėje. 6 mėn.
  Tiksliniai (reklaminiai) slapukai YSC (YouTube) Slapukas leidžiantis įtraukti „Youtube“ vaizdo įrašus. Iki sesijos pabaigos (galioja, kol neišjungiama naršyklė).
  Tiksliniai (reklaminiai) slapukai SS Slapukas skirtas gyvo pokalbio funkcionalumui užtikrinti. Iki sesijos pabaigos (galioja, kol neišjungiama naršyklė).
  Tiksliniai (reklaminiai) slapukai PHPSESSID Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą). Iki sesijos pabaigos (galioja, kol neišjungiama naršyklė).
 6. Sutikimas naudoti slapukus duodamas šiais būdais:
  • neištrinant jų ir (ar) nepakeičiant savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
  • svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.
 7. Galima bet kuriuo metu atšaukti svetainės slapukus. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes galima rasti adresu https://www.allaboutcookies.org/ arba https://policies.google.com/technologies/ads.
 8. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių.

VIII SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGUMAS

 1. Savas būstas svarbu apsaugoti lankytojų ir klientų asmens duomenis, todėl bendrovė reikalauja ir iš savo duomenų tvarkytojų (trečiųjų šalių), griežtai laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, bei imtis visų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti lankytojų ir klientų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš bendrovės svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
 3. Savas būstas nėra atsakingas už įvykius, kurių negali tiesiogiai kontroliuoti. Bendrovė negarantuoja, kad nebus veikimo klaidų apsaugant lankytojų ar klientų asmens duomenis. Savas būstas neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant klientų asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negali tiesiogiai kontroliuoti.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje dienos.
 2. Savas būstas gali bet kada atnaujinti politiką. Bendrovė informuos lankytojus ir klientus apie atnaujinimus, svetainėje pateikdama naują politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Lankytojui ar klientui prisijungus ar naudojantis svetainės paslaugomis po tokios atnaujintos politikos paskelbimo/gavimo, Savas būstas laikys, kad lankytojai ir klientai sutinka su įvykdytais pakeitimais.
 3. Privatumo politika pateikiama lietuvių kalba.
 4. Jei, dėl šioje politikoje pateiktos informacijos iškiltų klausimų, Savas būstas kontaktai:
  • UAB „NT Savas Būstas“
  • Gegužių g. 45 – 111 Šiauliai
  • Tel. 8671 000 46
  • info@savasbustas.lt

PRIVATUMO POLITIKA GALIOJA NUO 2021-12-01

PRIVATUMO POLITIKA ATNAUJINTA 2024-05-23